Kiểm tra kỹ năng speaking Starters là gì?

 • Hằng tháng trường sẽ có bài kiểm tra định kỳ thông qua 4 kỹ năng ( Nghe- Nói- Đọc – Viết), 
 • Nội dung bài kiểm tra được trình bày một cách cụ thể trong vở ghi bài của các bé cũng như điểm số và nhận xét của giáo viên phụ trách lớp, 
 •  Riêng kỹ năng nói sẽ được quay video bài test hàng tháng với GVNN gửi PH xem sự tiến bộ từng tháng. 

STARTERS SPEAKING TEST

Kiểm tra kỹ năng speaking Starters là gì?

 • Hằng tháng trường sẽ có bài kiểm tra định kỳ thông qua 4 kỹ năng ( Nghe- Nói- Đọc – Viết), 
 • Nội dung bài kiểm tra được trình bày một cách cụ thể trong vở ghi bài của các bé cũng như điểm số và nhận xét của giáo viên phụ trách lớp, 
 •  Riêng kỹ năng nói sẽ được quay video bài test hàng tháng với GVNN gửi PH xem sự tiến bộ từng tháng. 

MOVERS SPEAKING TEST

Kiểm tra kỹ năng speaking Starters là gì?

 • Hằng tháng trường sẽ có bài kiểm tra định kỳ thông qua 4 kỹ năng ( Nghe- Nói- Đọc – Viết), 
 • Nội dung bài kiểm tra được trình bày một cách cụ thể trong vở ghi bài của các bé cũng như điểm số và nhận xét của giáo viên phụ trách lớp, 
 •  Riêng kỹ năng nói sẽ được quay video bài test hàng tháng với GVNN gửi PH xem sự tiến bộ từng tháng. 

FLYERS SPEAKING TEST

Kiểm tra kỹ năng speaking Starters là gì?

 • Hằng tháng trường sẽ có bài kiểm tra định kỳ thông qua 4 kỹ năng ( Nghe- Nói- Đọc – Viết), 
 • Nội dung bài kiểm tra được trình bày một cách cụ thể trong vở ghi bài của các bé cũng như điểm số và nhận xét của giáo viên phụ trách lớp, 
 •  Riêng kỹ năng nói sẽ được quay video bài test hàng tháng với GVNN gửi PH xem sự tiến bộ từng tháng. 

KET SPEAKING TEST

Kiểm tra kỹ năng speaking Starters là gì?

 • Hằng tháng trường sẽ có bài kiểm tra định kỳ thông qua 4 kỹ năng ( Nghe- Nói- Đọc – Viết), 
 • Nội dung bài kiểm tra được trình bày một cách cụ thể trong vở ghi bài của các bé cũng như điểm số và nhận xét của giáo viên phụ trách lớp, 
 •  Riêng kỹ năng nói sẽ được quay video bài test hàng tháng với GVNN gửi PH xem sự tiến bộ từng tháng. 

PET SPEAKING TEST

Kiểm tra kỹ năng speaking Starters là gì?

 • Hằng tháng trường sẽ có bài kiểm tra định kỳ thông qua 4 kỹ năng ( Nghe- Nói- Đọc – Viết), 
 • Nội dung bài kiểm tra được trình bày một cách cụ thể trong vở ghi bài của các bé cũng như điểm số và nhận xét của giáo viên phụ trách lớp, 
 •  Riêng kỹ năng nói sẽ được quay video bài test hàng tháng với GVNN gửi PH xem sự tiến bộ từng tháng. 

IELTS SPEAKING TEST

Contact Me on Zalo